Zorg in de lagere school

We vinden het belangrijk dat kinderen zich goed voelen bij ons op school. We willen dat de leerlingen zichzelf kunnen zijn en dat er klasgenoten en leerkrachten zijn waarop ze kunnen vertrouwen. Kinderen moeten zich kunnen ontplooien.

Als team vinden we volgende facetten belangrijk:

  • Laten voelen dat men fouten mag maken en hen begeleiden in deze positieve groeimindset
  • Kinderen positief benaderen en bevestigen bij inspanningen die ze leveren

 

Elk kind word geacht te functioneren in zijn ‘zone van naaste ontwikkeling’. Hierdoor proberen we elk kind zover mogelijk te krijgen in zijn ontwikkeling. We leggen daarbij de lat hoog voor iedereen, ieders lat ligt op een andere hoogte. We streven naar een gelijkwaardige inspanning van ieder kind. De leerlingen worden opgevolgd en bijgestuurd waar nodig in onze brede basiszorg in de klas of in de zorgklas.

We respecteren ieders eigenheid en ieder kind wordt gestimuleerd om te groeien. Indien de brede basiszorg voor een kind niet volstaat, wordt gezocht naar een antwoord op de vraag: “Wat heeft dit kind nodig?” (eerder dan : “Wat heeft dit kind?).

_DSC9337
_DSC9411

Om elke leerling uit te dagen in zijn eigen leerproces en de lat voor iedereen zo hoog mogelijk te houden, wordt de leerstof gedifferentieerd aangeboden. Voor leerlingen die basisleerstof onvoldoende beheersen, wordt herhaling of preteaching (les vooraf) voorzien. Andere leerlingen krijgen verdiepings- en/of uitbreidingsoefeningen. Deze worden op verschillende manieren aangeboden in de klas of in de zorgklas (vb. maatwerk, harde noten, meersporenbeleid, …). Op die manier proberen we ieder kind te stimuleren om zijn grenzen te verleggen. Deze aanpak kan verschillen van klas tot klas. De zorgleerkracht ondersteunt de klasleerkracht hierbij.

Vanuit observaties en metingen gaan de klas-en zorgleerkracht op zoek naar het niveau van ontwikkeling per kind, zijn talenten en interesses. Blijvende groei zien is belangrijk doorheen deze basiszorg.

Zowel kinderen die niet presteren op het basisniveau als kinderen die een extra uitdaging nodig hebben, komen in aanmerking voor verhoogde zorg. Er wordt gezocht naar ‘redelijke aanpassingen’ die een antwoord bieden op de onderwijsbehoeften van een kind. We trachten zo veel en zo lang als mogelijk kinderen bij het gebeuren van de klasgroep te houden. We proberen  ‘individuele trajecten’ te vermijden.

Bij dit alles vinden we de communicatie en samenwerking met ouders heel belangrijk. We nodigen ouders en eventuele externe dienstverleners uit voor een gesprek om de hulp zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van het kind.

Indien de verhoogde zorg ontoereikend is, volgt een uitbreiding van de zorg. Samen met ouders en CLB wordt er gezocht naar externe hulp: revalidatiecentrum, logopedist, huistaakbegeleiding, ondersteuning van een psycholoog, GON-begeleiding,…. We vinden het belangrijk dat er met andere instanties effectief samengewerkt wordt om de zorg zo goed mogelijk af te stemmen op de noden van het kind.

In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat voor een kind toch ‘een school op maat’ wordt voorgesteld.

_DSC9921